Regulamin Konkursu „Oceń jakość obsługi”

 

I. DEFINICJE

Użyte  w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Konkurs - pod nazwą „Oceń jakość obsługi” prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator Konkursu - VSC Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, kod poczt. 53-413., zarej. w Sądzie Rej. dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463736. 

3. Uczestnik - osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa opisane w Regulaminie Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI”. 

4. Opinie – oceny jakości obsługi firm i instytucji, dokonywane na skali ocen oraz w sposób opisowy (tekstowy), poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.jakoscobslugi.pl/dodaj-opinie/wybierz-lokalizacje zgodnie z Regulaminem Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI”. 

5. Nagroda– torba Polskiego Programu Jakości Obsługi, przyznawana Uczestnikom w trakcie trwania Konkursu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony na portalu jakoscoblsugi.pl ma charakter ciągły poczynając od 01 lipca do 31 grudnia 2019 r. 

2. Celem Konkursu jest przeprowadzenie badanie satysfakcji konsumentów, promocja działalności Organizatora, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz zachęcenie Uczestników do systematycznej współpracy z Organizatorem. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie minimum jednej opinii tekstowej na portalu www.jakoscobslugi.pl w trakcie trwania Konkursu oraz potwierdzenie adresu mailowego.  

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów regulaminu Polskiego Programu Jakości Obsługi. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe, krewni, powinowaci, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z tymi osobami. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w dowolnym momencie trwania Konkursu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika informacji nieprawdziwych lub złamania regulaminu Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI” lub działania na szkodę Konkursu lub Programu Jakości Obsługi. 

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami). 

 

IV. ZASADY KONKURSU I NAGRADZANIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie trwania Konkursu zgłosić minimum 1 opinię tekstową na portalu jakoscobslugi.pl

2. Organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie wyłaniać zwycięskie opinie kierując się w szczególności: jakością merytoryczną opisu jakości obsługi, użytecznością opinii z punktu widzenia doskonalenia standardów obsługi, a także poprawnością językową i stylistyczną oraz zgodnością z regulaminem Programu Jakości Obsługi.

3. Uczestnik w trakcie trwania konkursu może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, za kolejne opinie w ramach dostępnej puli nagród. Jedna opinia może zostać nagrodzona podczas konkursu 1 raz.

4. Pula nagród w konkursie to 100 toreb Polskiego Programu Jakości Obsługi.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną zawiadomieni o wygranej drogą e-mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłaszania opinii.

6. Pełna lista zwycięzców (nazwa użytkownika i link do opinii) będzie publikowana 1 dnia roboczego każdego miesiąca portalu jakoscobslugi.pl, począwszy od 1.08.2019 r. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez Uczestnika adresu pocztowego, na który zostanie wysłana nagroda, w terminie nie później niż 5 dni od daty wysłania informacji mailowej o wygranej. Dane do wysyłki należy przesłać na adres Organizatora kontakt@jakoscobslugi.pl. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika, Organizator podejmie w sumie 3 próby kontaktu, w ciągu 5 dni o których mowa w pierwszym zdaniu.

8. W przypadku nieodebrana nagrody przez Uczestnika traci on prawo do nagrody, a Organizator ma prawo wyłonić kolejnego Zwycięzcę Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody, wynikający w szczególności z braku kontaktu z Uczestnikiem, podania przez Uczestnika błędnych danych lub działania systemów pocztowych i antyspamowych.

9. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom w terminie 14 dni roboczych od daty spełnienia warunku, wskazanego w pkt.7. 

10. Uprawnienie Uczestnika do nagrody jest niezbywalne. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania większej lub mniejszej liczby nagród, w zależności od liczby opinii uznanych przez Komisję za najciekawsze i najbardziej wartościowe. 

 

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu, mogą być składane pisemnie na adres Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 14 dni, licząc od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczynę reklamacji. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Za datę wniesienia oraz odpowiedzi na reklamację uważa się datę określoną stemplem pocztowym. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzona będzie poinformowaniem Uczestników o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian nastąpi za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (www.jakoscobslugi.pl), na profilu społecznościowym Organizatora oraz komunikatów e-mail, wysłanych pod wskazane przez Uczestników adresy e-mail.

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej Organizatora (www.jakoscobslugi.pl).

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi i Organizatorowi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę pozwanego.

6. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

Twoja opinia się liczy!

Powiedz innym o swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeniach

Dodaj opinię

Nie czekaj, aż wyprzedzi Cię konkurencja - dołącz do programu

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności

Zrozumiałem