I. Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Konkurs pod nazwą "Wygraj kolację marzeń" prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu. 
 2. Organizator Konkursu – VSC Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, kod poczt. 53-413., zarej. w Sądzie Rej. dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463736.
 3. Uczestnik - osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa opisane w Regulaminie Programu „JAKOŚCI OBSŁUGI”. 
 4. Opinie - oceny tekstowe jakości obsługi firm i instytucji, dokonywane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.jakoscobslugi.pl/dodaj-opinie/wybierz-lokalizacje zgodnie z Regulaminem Programu „JAKOŚCI OBSŁUGI”.
 5. Nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 50 zł (za zajęcie 3 miejsca), 100 zł (za zajęcie 2 miejsca) oraz 150 zł za zajęcie 1 miejsca.  

 

II. Postanowienia ogólne 

 1. Konkurs prowadzony jest w dniach od 4 do 11 lutego 2019 r. na portalu jakoscobslugi.pl.
 2. Celem Konkursu jest promocja działalności Organizatora, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz zachęcenie Uczestników do systematycznej współpracy z Organizatorem. 
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 1. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie minimum trzech opinii tekstowych w trakcie trwania konkursu oraz potwierdzenie adresu mailowego. 
 3. Dodane opinie muszą dotyczyć branży gastronomicznej (1 opinia), hotelarskiej (1 opinia) oraz innej, dowolnie przez siebie wybranej (1 opinia).  
 4. Zaakceptowanie regulaminu Polskiego Programu Jakości Obsługi jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu i z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. 
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe, krewni, powinowaci oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z tymi osobami. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w dowolnym momencie trwania Konkursu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika informacji nieprawdziwych lub działania na szkodę Konkursu lub Programu Jakości Obsługi. 
 7. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami). 

 

IV. Zasady konkursu i nagradzanie 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu dodać minimum trzy opinie tekstowe.
 2. Dodane opinie muszą dotyczyć branży gastronomicznej (1 opinia), hotelarskiej (1 opinia) oraz innej, dowolnie przez siebie wybranej (1 opinia).  
 3.  Po zakończonym Konkursie Organizator wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę pieniężną.  
 4. Nagrodę otrzymają autorzy najciekawszych i najbardziej wartościowych z punktu widzenia konsumenta opinii opublikowanych w czasie trwania konkursu na portalu jakoscobslugi.pl.  
 5. Aby dodane opinie kwalifikowały się do konkursu, muszą być zgodne z regulaminem Programu „JAKOŚCI OBSŁUGI” oraz zachować poprawność językową i stylistyczną oraz dotyczyć branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz innej, dowolnie wybranej przez użytkownika.  
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną zawiadomieni o wygranej drogą e-mailową niezwłocznie, nie później niż 1 dzień roboczy, po zakończeniu konkursu. 
 7. Zwycięzcy Konkursu w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wygranej, skontaktują się z Organizatorem drogą e-mailową i przekażą adres rachunku, na który Organizator prześle nagrodę. Brak przekazania informacji przez Zwycięzcę o numerze rachunku bankowego oraz danych do przelewu w tym terminie oznacza odmowę przyjęcia nagrody, wówczas Organizator ma prawo wyłonić kolejnego zwycięzcę Konkursu.  

 

V. Zasady postępowania reklamacyjnego 

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu , mogą być składane pisemnie na adres Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 14 dni, licząc od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres reklamującego jak również opis i przyczynę reklamacji. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Za datę wniesienia oraz odpowiedzi na reklamację uważa się datę określoną stemplem pocztowym. 

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook.pl.  
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzona będzie poinformowaniem Uczestników o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.  
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian nastąpi za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (www.jakoscobslugi.pl), na profilu społecznościowym Organizatora (oraz komunikatów e-mail, wysłanych pod wskazane przez Uczestników adresy e-mail. 
 4. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania na profilu facebookowym Organizatora Konkursu (https://www.facebook.com/jakoscobslugi/) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.jakoscobslugi.pl).  
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi i Organizatorowi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.  

 

WYNIKI KONKURSU

Maksymilian_39 - 1 miejsce

 Stanisław_76 - 2 miejsce

ADAM_345 - 3 miejsce 

Twoja opinia się liczy!

Powiedz innym o swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeniach

Dodaj opinię

Nie czekaj, aż wyprzedzi Cię konkurencja - dołącz do programu

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności

Zrozumiałem