Polityka przetwarzania danych osobowych w Grupie VSC

Wprowadzenie

RODO jest powszechnie używanym skrótem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. RODO ustanawia jednolite zasady przetwarzania danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacja

VSC Sp. z o.o. oraz VSC Sp. z o.o. Sp. k. tworzą Grupę VSC wspólnie ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. Współadministratorem Państwa danych jest VSC Sp. z o.o. oraz VSC Sp. z o.o. Sp. k. (dalej jako „VSC”), z którą można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: VSC Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grabiszyńska 186/2B/2, 53-235 Wrocław
 • telefonicznie, pod numerem: +48 71 799 89 59,
 • e-mailowo, pod adresem podanym w zakładce „kontakt” portalu www.

VSC wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres VSC Sp. z o.o. Sp. k., podany powyżej, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo pod adresem: .
Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wypełniając zobowiązania wynikające z zawartych umów oraz podejmując działania osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełniając obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed lub w związku z zawarciem umowy oraz badań marketingowych i jakości obsługi.

VSC podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, ustawodawstwa podatkowego oraz innym wymogom regulacyjnym. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje.

Przetwarzamy dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VSC lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy VSC wynikają z dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego produktów i usług VSC, do wewnętrznych celów administracyjnych VSC.

Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez VSC danych do czasu wycofania zgody lub w sytuacjach, w których VSC przetwarza dane w oparciu o inna przesłankę legalności niż Państwa zgoda.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na VSC, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów VSC lub strony trzeciej.

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie VSC, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z VSC i wyłącznie zgodnie z poleceniami VSC oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Do grupy podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz VSC zaliczają się podmioty świadczące usługi z zakresu działalności teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, kurierskiej, prawnej, ubezpieczeniowej oraz rachunkowej.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).

 • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:w zakresie realizacji zawartej z VSC umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na VSC w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez VSC,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów VSC stanowiących podstawę takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczyła zgoda,
 • żądania przeniesienia dostarczonych VSC danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przewarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez VSC danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy VSC przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO).

VSC w celu realizacji Państwa praw może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z VSC, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z VSC.

Większość przetwarzanych danych przez VSC pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta. Część danych może pochodzić od podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa, z publicznych ewidencji i rejestrów (np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej), dotyczą danych identyfikujących klienta, danych kontaktowych.

Przetwarzanie Państwa danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także nie są poddawane profilowaniu.

Strefa Gwiazd Jakości Obsługi