Regulamin Programu "Jakość Obsługi"

I. Definicje

1. Organizator - Organizatorem Programu jest VSC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 186/2B/2, 53-235 Wrocław, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydz. Gospodarczy pod nr KRS 0000463736.

2. Program - Program pod nazwą „Program Jakości Obsługi”, organizowany na zasadach niniejszego Regulaminu.

3. Cel Programu - umożliwienie konsumentom zgłoszenia opinii na temat jakości obsługi w dowolnych firmach lub instytucjach i korzystania z rekomendacji innych użytkowników; wyróżnienie firm zaangażowanych w doskonalenie jakości obsługi oraz dostarczenie firmom informacji przydatnych do dalszego doskonalenia jakości obsługi.

4. Misja Programu - poprawa jakości obsługi w Polsce oraz dostosowanie procesów obsługi do standardów XXI wieku.

5. Firma - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą; bądź inny podmiot podlegający ocenie konsumentów.

6. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pojęcie "Konsument" użyte w niniejszym Regulaminie (Programie) nie oznacza "konsumenta" w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Uczestnik - Konsument, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.

8. Opinia - ocena jakości obsługi dokonywana przez Uczestnika, na podstawie osobistych obserwacji, zgłaszana w Programie.

9. Tytuł „Gwiazda Jakości Obsługi” - znak słowno - graficzny przyznawany przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Koło Niespodzianek – zabawa organizowana na portalu jakoscobslugi.pl dla zalogowanych użytkowników, mająca na celu autopromocję portalu i zwiększenie zasięgów Organizatora.

11. Strona internetowa Programu - serwis internetowy dostępny pod adresem www.jakoscobslugi.pl.

II. Warunki przystapienia do Programu

1. Program rozpoczyna się w dniu 01.07.2008 r. i trwa przez czas nieokreślony.

2. Przystąpienie Konsumenta do Programu jest dobrowolne. Uczestnikami Programu, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające polskie obywatelstwo, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Warunkiem przystąpienia Konsumenta do Programu jest rejestracja w serwisie. Konieczne podane jest adresu e-mail oraz stworzenie uniwersalnego pseudonimu (nicku), który będzie widoczny na portalu po dodaniu przez Konsumenta opinii.

4. Dane osobowe podawane są wyłącznie do wiadomości Organizatora. Na Stronie internetowej Programu uczestnik występuje pod wybranym pseudonimem (nickiem) lub nadanym przez system np. „Klient_b78f”. Konsument może zarejestrować tylko jeden adres e-mail w Programie.

5. Konsument zobowiązuje się do podania w formularzu zgłoszenia wyłącznie prawdziwych i rzetelnych informacji. Uczestnik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych podanych w formularzu zgłoszenia w trakcie uczestnictwa w Programie, zgodnie ze stanem rzeczywistym.

6.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zgłoszonych przez Uczestnika i odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn, a także możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika, w szczególności Uczestnika naruszającego Regulamin Programu.

7. Warunkiem uczestnictwa Firmy w Programie jest:

  • obecność firmy na polskim rynku
  • fakt zgłoszenia przez Konsumenta Opinii na temat Firmy.

8. Firmy biorące udział w Programie zostają podzielone przez Organizatora na branże i kategorie. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii i branż oraz przydzielania do nich Uczestników.

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, Rejestracja) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Program to: komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu; przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane); posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e- mail. Udostępnione przez Organizatora środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione to: zapewnienie mechanizmu szyfrowania danych, zahasłowany dostęp do edycji informacji zawartych w wizytówce oraz statystyk firmy.

III. Uczestnictwo w Programie - Zgłaszanie opinii

1. Program ma charakter społecznościowy. Każdy Konsument może zgłosić w Programie własne opinie dotyczące jakości obsługi, związane z konkretnym zakupem bądź kontaktem z siecią sprzedaży, obsługą klienta, serwisem, etc. dowolnej Firmy.

2. Oceniany przez Konsumenta zakup/ kontakt z Firmą nie może mieć miejsca wcześniej niż 12 miesięcy licząc od dnia dodania opinii w Programie.

3. Zgłoszenie Opinii dokonywane jest za pośrednictwem Strony internetowej Programu.

4. Zgłoszenie opinii odbywa się:

  • w sposób pełny: przy użyciu formularza opinii, na skali ocen od 0,5 gwiazdki do 5 gwiazdek, gdzie 5 gwiazdek oznacza ocenę najwyższą, a 0,5 gwiazdki ocenę najniższą, wraz z opisem i uzasadnieniem oceny oraz wskazaniem miejsca i czasu dokonania obserwacji; opcja ta dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
  • w sposób szybki: za pomocą uproszczonego formularza oceny - poprzez zaznaczenie oceny Firmy na gwiazdkach, znajdujących się przy nazwie firmy, na skali od 0,5 gwiazdki do 5 gwiazdek, gdzie 5 gwiazdek oznacza ocenę najwyższą, a 0,5 gwiazdki ocenę najniższą, bez uzasadnienia oceny i wskazania czasu dokonania obserwacji. Opcja ta dostępna jest zarówno dla zarejestrowanych użytkowników jak i niezarejestrowanych, anonimowych.

5. Uczestnik zobowiązuje się do zgłaszania wyłącznie prawdziwych i rzetelnych informacji (Opinii), zgodnych z osobistymi wrażeniami, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w szczególności co do ich treści. Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść zgłoszonej Opinii.

6. Oceny jakości obsługi, dokonywane przez Uczestników, mają charakter subiektywny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opisu Opinii, ani za ocenę wskazaną przez Uczestnika na skali ocen.

7. Uczestnik nie może zgłosić Opinii, jeżeli jest osobiście związany z Firmą bądź pracownikiem Firmy, której dotyczy Opinia. Nie może zgłosić Opinii mającej znamiona nieuczciwej konkurencji lub niedozwolonej praktyki rynkowej.

8. Konsument nie może zgłaszać Opinii sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności zawierać w zgłaszanej Opinii treści uważanych powszechnie za obraźliwe, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczucia religijne, zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób fizycznych, w tym pracowników Uczestnika lub Firmy, naruszających dobra osobiste innych osób, w tym także przedsiębiorców, treści nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, naruszających prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe, tajemnice zawodowe oraz inne tajemnice prawnie chronione, jak również prawa innych osób.

9. Organizator ma prawo do usuwania całości lub fragmentów treści Opinii w szczególności niezgodnych z zakazem, o którym mowa w pkt. 6-8. jak również Opinii zgłoszonych przez Uczestników którzy nie dopełnili formalności rejestracyjnych zgodnie z ust. II. pkt 3-7 oraz Opinii wzbudzających podejrzenia Organizatora co do obiektywności bądź wiarygodności Uczestnika. Organizator ma także prawo do usunięcia Opinii w sytuacji, jeżeli Konsument zamieści w Programie Opinie o identycznej treści lub treść opinii Uczestnika będzie w całości lub części identyczna z treścią Opinii innego Uczestnika Programu.

10. Konsument, zgłaszający własną Opinię, a także przesyłając Organizatorowi fotografie, filmy lub jakiekolwiek inne materiały, upoważnia Organizatora do publikacji treści Opinii na Stronie internetowej Programu oraz bezpłatnego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, w tym do jej udostępnienia innym podmiotom, na warunkach określonych przez Organizatora oraz przenosi na rzecz Organizatora, bez wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do Opinii, fotografii, filmów oraz jakichkolwiek innych przesłanych materiałów.

11. Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Konsumentów Uczestnikom ani innym podmiotom, o ile nie będzie to niezbędne lub konieczne dla realizacji Programu a cel ten będzie usprawiedliwiony i zgodny z dokonanym przez Konsumenta zgłoszeniem, za wyjątkiem gdy przekazanie danych odbywać się będzie w wykonaniu obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

12. Umieszczenie Opinii przez Konsumenta nie powoduje realizacji jego uprawnień wynikających z prawa konsumenckiego, ani nie wszczyna procedur w nim przewidzianych, jak również nie stanowi reklamacji lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych w rozumieniu prawa cywilnego.

13. Organizator podejmuje działania mające na celu ochronę Uczestników Programu i Firm przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz ochronę zasad uczciwej konkurencji i konsumentów m.in. poprzez stosowanie zaawansowanego technologicznie systemu identyfikacji i weryfikacji, w tym przy użyciu lokalizacji IP, bezpiecznych identyfikatorów i haseł oraz systemu weryfikacji danych kontaktowych. Jednocześnie Organizator dąży do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa platformy technologicznej Programu, rozwiązań technologicznych i systemów informatycznych.

IV. Koło niespodzianek

1. Koło Niespodzianek to darmowa funkcja, zabawa organizowana na portalu jakoscobslugi.pl dla zalogowanych użytkowników. Zakręcenie Kołem i wylosowanie nagrody jest możliwe po dodaniu opinii tekstowej na portalu jakoscobslugi.pl, niezależnie od ocenianej firmy oraz wysokości oceny.

2. Na Kole znajduje się 8 kategorii pól: Paczka niespodzianka, Kartka z kalendarza, Cytat motywacyjny, Ciekawostka ze świata, Porada społeczności Jakości Obsługi, Dzieło na dziś, Wsparcie WOŚP oraz Przepis na dziś.

3. Otrzymanie nagrody nie wiążę się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez Użytkownika.

4. W przypadku wylosowania nagrody rzeczowej, Użytkownik może zrzec się prawa do otrzymania nagrody. W tym celu należy napisać na adres kontakt@jakoscobslugi.pl.

5. Nagrody rzeczowe wysyłane są na adres wskazany przez Użytkownika na jego profilu, na portalu jakoscobslugi.pl w zakładce „Moje nagrody”, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.

6. Po wylosowaniu pola „Wsparcie WOŚP” Organizator wykonuje przelew na konto fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z kwotą wskazaną w nagrodzie. Minimalna kwota wynosi 1 zł.

7. Jeśli opinia Użytkownika narusza niniejszy Regulamin, Organizator ma prawo pozbawić Użytkownika prawa do nagrody rzeczowej.

V. Tytuł "Gwiazda Jakości Obsługi"

1. Prawo wykorzystania tytułu „Gwiazda Jakości Obsługi” otrzymują wyłącznie Firmy, które uzyskały od Organizatora stosowną zgodę, na podstawie odpłatnej licencji. Prawo wykorzystania Gwiazdy Jakości Obsługi firmy otrzymują na okres 12 miesięcy od dnia podpisania licencji, z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres za zgodą Organizatora.

2. Przyznanie tytułu Gwiazda Jakości Obsługi odbywa się przez porównanie ocen jakości obsługi przyznanych przez Konsumentów poszczególnym Firmom za pośrednictwem portalu jakoscobslugi.pl. O ujęciu firmy w rankingu decyduje zarówno typ zagadnień zawartych w Opiniach, rodzaj opinii konsumentów, liczba i jakość ocen szczegółowych przyznanych w 5 szczegółowych obszarach oceny, a także informacje na temat osób zgłaszających Opinie, m.in. na podstawie historii i przebiegu uczestnictwa w Programie, jak i szereg innych czynników stanowiących wewnętrzne know-how organizatora, które z uwagi na utrzymanie najwyższego poziomu obiektywizmu oraz niezależności Programu, nie są podawane do publicznej wiadomości. Organizator dysponując wieloletnim, specjalistycznym doświadczeniem w zakresie badań jakości obsługi techniką Mystery shopping w Polsce oraz szeregiem specjalistycznych narzędzi SecretClient® zastrzega sobie także możliwość prowadzenia dodatkowych działań pogłębiających i weryfikujących uzyskane opinie konsumentów.

3. Organizator przyznaje Gwiazdę Jakości Obsługi Firmom, które osiągnęły najwyższe średnie oceny jakości obsługi zarówno we własnych branżach i kategoriach, jak i na tle ogólnego wskaźnika jakości obsługi w Polsce, wyliczanego na podstawie wyników Opinii dot. wszystkich firm i instytucji obecnych w Programie.

4. Dopuszcza się możliwość przyznania tytułu Gwiazda Jakości Obsługi więcej niż jednej Firmie w ramach tej samej branży i kategorii, w szczególności w przypadku uzyskania przez Firmy zbliżonego poziomu pozytywnych ocen jakości obsługi.

5. Organizator dopuszcza możliwość nie przyznania tytułu Gwiazdy Jakości Obsługi w ramach danej branży i kategorii, w szczególności w przypadku uzyskania przez Firmy negatywnych ocen jakości obsługi.

6. Wyniki Programu będą ogłaszane za pośrednictwem Strony internetowej Programu oraz publikacji w mediach, po zakończeniu i przeanalizowaniu wyników danej edycji Programu, w terminach ogłaszanych za pośrednictwem Strony internetowej Programu.

7. Wyłącznym właścicielem wzoru i znaku Gwiazda Jakości Obsługi jest Organizator. Wzór ten i znak podlega ochronie prawnej. Nieuprawnione, niewłaściwe lub niezgodne z prawem i zasadami niniejszego Regulaminu, stosowanie tytułu Gwiazdy Jakości Obsługi może skutkować odebraniem Firmie przez Organizatora prawa do wykorzystania znaku niezależnie od skutków prawnych wynikających z przepisów prawa. W takich sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia firmy z Programu.

8. Niedopuszczalne są wszelkie formy i próby przymusowego pozyskiwania opinii od konsumentów przez Firmę, wpływu na konsumentów w celu uzyskania opinii o pożądanej przez Firmę treści i oceny zamieszczonej na portalu www.jakoscobslugi.pl. W takich sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Firmy z Programu i może to skutkować odebraniem Firmie przez Organizatora prawa do wykorzystania Gwiazdy Jakości Obsługi.

9. Organizator ma prawo wykorzystywać bezterminowo logotyp, cytaty i zdjęcia Firmy, która otrzymała tytuł Gwiazda Jakości Obsługi we wszystkich kampaniach promocyjno-marketingowych Programu.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem mogą być składane przez Uczestników na piśmie na adres Organizatora.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji zgłoszonych wyłącznie drogą elektroniczną (mailową).

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zgłoszonych i przetwarzanych w ramach Programu jest Organizator, tj. VSC Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 186/2B/2, kod poczt. 53-235.

2. Zgromadzone w ramach Programu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu jego realizacji.

3. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

4. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Organizatorowi realizację umowy lub usługi w należyty sposób. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin Programu dostępny będzie na stronie internetowej programu. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników, za pośrednictwem Stron Internetowych Programu. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Strefa Gwiazd Jakości Obsługi