DEFINICJE

I. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Konkurs - pod nazwą „Czujesz głód lepszej jakości Obsługi!” prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

2. Organizator Konkursu – VSC Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, kod poczt. 53-413., zarej. w Sądzie Rej. dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463736.

3. Uczestnik – osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa opisane w Regulaminie Programu „JAKOŚCI OBSŁUGI”.

4. Opinie – oceny tekstowe jakości obsługi firm i instytucji, dokonywane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.jakoscobslugi.pl/dodaj-opinie/wybierz-lokalizacje zgodnie z Regulaminem Programu „JAKOŚCI OBSŁUGI”.

5. Nagroda – zwana również Voucherem podarunkowym – kupon w formie kodu upoważniający Uczestnika do wymiany na Usługi tj., zapłaty za Usługi  oferowane za pośrednictwem PizzaPortal, lub ewentualnie wymiany na Usługi tj. zapłaty za Usługi oferowane za pośrednictwem PizzaPortal za ewentualną dopłatą przez Klienta różnicy między ceną Usługi a wartością Vouchera. W przypadku, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż cena Usługi Uczestnik nie będzie otrzymywał zwrotu różnicy między wartością Vouchera a ceną Usługi. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.  na portalu jakoscobslugi.pl

2. Celem Konkursu jest promocja działalności Organizatora, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz zachęcenie Uczestników do systematycznej współpracy z Organizatorem.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie minimum jednej opinii tekstowej w trakcie trwania konkursu oraz potwierdzenie adresu mailowego. 

3. Zaakceptowanie regulaminu Polskiego Programu Jakości Obsługi jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu i z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe, krewni, powinowaci oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z tymi osobami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w dowolnym momencie trwania Konkursu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika informacji nieprawdziwych lub działania na szkodę Konkursu lub Programu Jakości Obsługi.

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami).

 

IV. ZASADY KONKURSU I NAGRADZANIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu dodać minimum jedną opinię tekstową.

2. Pula nagród w konkursie to 100 voucherów o wartości 30 zł.

3. W trakcie trwania Konkursu Organizator wyłoni 100 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę rzeczową w postaci voucherów podarunkowych w wysokości 30 zł do wykorzystania na portalu Pizza Portal. 

4. Voucher o wartości 30 zł otrzymają autorzy najciekawszych i najbardziej wartościowych z punktu widzenia konsumenta opinii opublikowanych w czasie od 6 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. na portalu jakoscobslugi.pl. 

5. Aby dodane opinie kwalifikowały się do konkursu, muszą być zgodne z regulaminem Programu „JAKOŚCI OBSŁUGI” oraz zachować poprawność językową i stylistyczną.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną zawiadomieni o wygranej drogą e-mailową w czasie trwania konkursu.

7. Zwycięzcy Konkursu w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wygranej, skontaktują się z Organizatorem drogą e-mailową i przekażą adres korespondencyjny, na który Organizator prześle nagrodę. Brak przekazania informacji przez Zwycięzcę o adresie korespondencyjnym w tym terminie oznacza odmowę przyjęcia nagrody, wówczas Organizator ma prawo wyłonić kolejnego zwycięzcę Konkursu. 

8. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

9. Uprawnienie Uczestnika do nagrody jest niezbywalne. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

 

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu, mogą być składane pisemnie na adres Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 14 dni, licząc od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres reklamującego jak również opis i przyczynę reklamacji. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Za datę wniesienia oraz odpowiedzi na reklamację uważa się datę określoną stemplem pocztowym.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook.pl. 

2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzona będzie poinformowaniem Uczestników o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian nastąpi za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (www.jakoscobslugi.pl), na profilu społecznościowym Organizatora (oraz komunikatów e-mail, wysłanych pod wskazane przez Uczestników adresy e-mail.

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania na profilu facebookowym Organizatora Konkursu (https://www.facebook.com/jakoscobslugi/) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.jakoscobslugi.pl). 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi i Organizatorowi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

6. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

Twoja opinia się liczy!

Powiedz innym o swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeniach

Dodaj opinię

Nie czekaj, aż wyprzedzi Cię konkurencja - dołącz do programu

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności

Zrozumiałem